عناوین کتاب‌ها و مقاله‌ها

(۱۳۹۲/۰۳/۲۵)

کتاب‌شناسی دكتر منوچهر ستوده، عنایت‌الله مجیدی

الف. كتاب‌ها (تألیف، تصحیح).    
    
1332    1. فرهنگ گیلكی. با مقدمه پورداود. تهران. نشریه انجمن ایران‌شناسی، چهارده+272ص+ 3 صفحه تصویر تا شده.
1335    2. گوهرنامه (تألیف محمدبن منصور)، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، فرهنگ ایران زمین، ج4،ص 185-302.
    3. فرهنگ‌ كرمانی، تهران. فرهنگ ایران زمین،6+212ص. (انتشارات ش4).
    4. فرهنگ بهدینان. گردآوری جمشید سروش سروشیان؛ با مقدمه ابراهیم پورداود؛ به كوشش منوچهر ستوده، فرهنگ ایران زمین،نشریه شماره 3، 219ص. 
* چاپ سوم، 1370، دانشگاه تهران، 218+28+8ص. (انتشارات ش1646). 
1340    5. نصف جهان فی تعریف الاصفهان/ تألیف محمد مهدی بن محمدرضا الاصفهانی؛ به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده.اصفهان. كتابفروشی تأيید ـ تهران، امیركبیر،1340. ع+372 ص.
    6. فارسی برای انگلیسی زبانان/ كتاب اول، تهران، مركز 
مطالعه تمدن و فرهنگ ایران وابسته به دانشكده ادبیات و علوم انسانی، 182ص.
* چاپ 4.تهران، 1354.
    7. حدود العالم من المشرق الی المغرب، كه به سال 372 هجری قمری تألیف شده است/ به كوشش منوچهر ستوده. تهران، 255+10ص. (انتشارات ش727).
* چاپ دوم، تهران، طهوری،1362. 252+10ص. (زبان و فرهنگ ایران،ش98).
1341    8. مهمان‌نامه بخارا ( تاریخ پادشاهی محمد خان شیبانی)، فضل‌الله‌روزبهان خنجی به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ش140،402+34ص.
* چاپ دوم ،1355.
1342    9. جغرافیای اصفهان، جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر/ به قلم میرزا حسین پسر محمد ابراهیم تحویلدار اصفهانی، به كوشش منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران، دانشكده ادبیات، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،147ص.جدول. (انتشارات ش10،دفترهای مونوگرافی ش3).
    10. فرهنگ سمنانی ـ سرخه‌ای ـ لاسگردی ـ سنگسری ـ شهمیرزادی/ ج 1، تهران، دانشگاه تهران، 427+16ص.(انتشارات ش883).
1344    11. فارسی برای انگلیسی زبانان. كتاب دوم، تهران، دانشگاه تهران، 151+8ص.(انتشارات ش1025).
    12. احیاء الملوك/ شامل تاریخ سیستان از زمان سلطنت شاه علی‌‌تا سال 1028 هجری قمری، ازشاه حسین بن غیاث‌الدین‌محمد، به اهتمام منوچهر ستوده. تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 617+ 47ص. مصوّر. (انتشارات ش232- مجموعه متون فارسی،ش35).
1345    13. عجایب‌المخلوقات و غرائب‌الموجودات. محمد بن محمود طوسی ـ به اهتمام منوچهر ستوده ـ طهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1345ش، 711ص. (انتشارات ش266ـ مجموعه متون فارسی، ش 27).
    14. قلاع اسماعیلیه در رشته كوه‌های البرز/ تهران، دانشگاه تهران،196+8 ص+ 70گراور، (انتشارات ش 109ـ گنجینه تحقیقات ایرانی، ش 45.)
* چاپ دوم، تهران، كتابخانه طهوری، 1362، 196+8ص.(زبان و فرهنگ ایران، ش99).
1347    15. تاریخ گیلان و دیلمستان، تألیف ظهیرالدین‌بن- نصیرالدین مرعشی؛ با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده.تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 606ص.(انتشارات ش46ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش15).
* چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات، 1364،556+9ص.
1348    16. تاریخ رویان. تألیف مولانا اولیاء الله آملی. تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 284ص.(انتشارات ش 64- منابع تاریخ و جغرافیای ایران، ش22).
1349    17. تاریخ گیلان: وقایع سال‌های 1038-923هجری قمری/ تألیف ملا عبدالفتاح فومنی گیلانی، به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران، بنیاد فرهنگ ایران،384+23ص. (انتشارات ش 92 ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش31).
    18. از آستارا تا استارباد، آثار و بناهای تاریخی گیلان بیه پس.ج1،بخش1، تهران انجمن آثار ملی، 65+589ص (انتشارات ش70).
* چاپ دوم، تهران، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1374(گنجینة ایران ش11ـ70).
1351    19. از آستارا تا استارباد. شامل آثار و بناهای تاریخی گیلان بیه پیش. ج2، تهران، انجمن آثار ملی، 60+780ص،(انتشارات ش89).
* چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،ش89 (گنجینة ایران ش12)، 1374.
1352    20. تاریخ مازندران. تألیف ملا شیخعلی گیلانی؛ تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 142+17ص. (انتشارات ش172ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش59).
    21. تاریخ خانی. تألیف علی بن شمس الدین بن حاجی‌حسین لاهیجی. تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 462ص، (ش166).
1353    22. هفت كشور. از مؤلفی ناشناخته. تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران بنیاد فرهنگ ایران، 174ص،(انتشارات ش191).
1354    23. از آستارا تا استارباد.شامل اسناد تاریخی گرگان،ج6،گردآوری منوچهر ستوده و مسیح ذبیحی. تهران، انجمن آثارملی، 715+47ص، (انتشارات ش 118).
* چاپ2، 1377،انتشارات ش183، سری گنجینه ایران،ش17.
    24. از آستارا تا استارباد. شامل اسناد تاریخی گرگان،ج7، به كوشش ستوده و مسیح ذبیحی. تهران، انجمن آثار ملی،28+703ص، (انتشارات ش 119).
* چاپ 2،1377،695ص.
1355    25. از آستارا تا استارباد. شامل آثار و بناهای مازندران غربی،ج3. تهران، انجمن آثار ملی، 4+833+8 ص،(انتشارات ش130).
* چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1374(گنجینة ایران12 ـ ش130).
1356    26. فرهنگ سمنانی، امثال و اصطلاحات و اشعار.(مجلد دوم) تهران،وزارت فرهنگ و هنر، مركز مردم‌شناسی ایران،انتشارات ش16، سی+241ص.
    27. تاریخ خاندان مرعشی مازندران،تألیف میرتیمور مرعشی،به تصحیح منوچهرستوده، تهران،بنیاد فرهنگ ایران، (انتشارات ش250ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران56)، 39+479ص.
* چاپ دوم. تهران، انتشارات اطلاعات،1364.
1358    28.صیدنه/ تألیف ابوریحان بیرونی؛ ترجمة فارسی نیمة اول قرن هشتم هجری. از ابوبكر بن علی بن عثمان كاسانی؛ به كوشش منوچهر ستوده ـ ایرج افشار. تهران] سازمان خدمات اجتماعی[،1156+39ص.
1365    29. فرهنگ نائینی. تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 17+283ص.
1366    30. از آستارا تا استارباد. شامل بناها و آثار تاریخی مازندران‌شرقی. ج4، بخش 1و2، تهران، وزارت فرهنگ ‌و‌ارشاد اسلامی ـ اداره كل تبلیغات و انتشارات، 7+6+1257ص، دوجلد.
* چاپ دوم،آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1375 (گنجینه ایران 14ـ ش163).
1367    31. استوناوند، دژی كه سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می‌گذرد/ گردآوری منوچهر ستوده، محمد مهریار، احمد كبیری. تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری،179+11ص. مصور، عكس، شكل،نقشه.
    32. تاریخ بدخشان. تألیف میرزا سنگ محمد بدخشی؛ و تتمه‌تاریخ بدخشان/ تألیف میرزا فضل علی‌بیك سرخ افسر در وقایع سال‌های 1068ـ 1325 هجری قمری؛ با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری،120+31ص.
    33. تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس تألیف محمد ابراهیم كازرونی متخلص به نادری، در زمان محمد شاه قاجار 1250تا 1264 قمری. با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری،  177+11+19ص. عكس خارج از متن.
    34. سفرنامه بنادر و جزایر خلیج فارس. از مهندسی ناشناخته. در زمان محمد شاه قاجار 1250تا 1264قمری. با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران، مؤسسة فرهنگی جهانگیری، 12+122ص.
    35. راهنمای قطغن و بدخشان، محمد نادر خان، با تصحیح و تحشیة‌منوچهر ستوده. تهران مؤسسة فرهنگی جهانگیری، 35+406ص،نقشه.
    36. روزنامه سفر گیلان دستخط ناصرالدین شاه قاجار، با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری، 144+30ص، مصور.
1368    37. آثار و احیاء (متن فارسی درباره فن كشاورزی). اثر رشیدالدین فضل‌الله همدانی؛ به اهتمام منوچهر ستوده و ایرج افشار. تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه‌مك گیل با همكاری‌دانشگاه تهران، 231+5+79+6+ی ص. (مجموعه تاریخ علوم در اسلام ـ ش4).
4-1371    38. جغرافیای تاریخی شمیران.دوجلد، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه) وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1269+46ص (انتشارات ش671و724).
1375    39. كتابه‌های حرم مطهّر حضرت معصومه علیه‌السلام و حظیره‌های اطراف آن. قم، كتابخانه حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، 188+23ص،مصور.
    40. از آستارا تا استارباد.آثار و بناهای ‌تاریخی گرگان. ج5، بخش2،تهران، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1238ص،دوجلد.
1376    41. مجمل رشوند، (شرح وقایع و گزارش‌های تاریخی منطقه رودبار الموت و نواحی اطراف آن و قزوین در سال‌های1271ـ1276 هـ .ق) تألیف محمد علی خان رشوند؛ با مقدمه، تصحیح و تحقیق منوچهر ستوده ـ عنایت‌الله مجیدی، تهران، دفتر نشر میراث مكتوب آینه میراث؛ 415+56ص، (مصور، نمونه، نقشه، میراث مكتوب ش 20ـ تاریخ و جغرافیا،ش6).
1377    42. ظفرنامه خسروی. شرح حكمروایی سید نصرالله بهادرخان سلطان بن حیدر (1277ـ 1244 ق) در بخارا و سمرقند. از مؤلفی ناشناخته، به تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، با مقدمه اسماعیل رحمت‌اف، تهران، دفترنشرمكتوب، آینه میراث،263ص،(انتشارات ش53،میراث ماوراءالنهر،ش3).
1379    43. از آستارا تا استارباد. ج8، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چهل و هشت + 719ص (انتشارات ش212). 
1380    44. از آستارا تا استارباد. ج9،تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،سلسله انتشارات ش226- سری گنجینه ایران،ش 35،421+78 ص.
    45. از آستارا تا استارباد. ج10،تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،سلسله انتشارات ش236- سری گنجینه ایران،ش36،324+31ص.
    46. تاریخ راقم سمرقندی. تصحیح منوچهر ستوده، تهران، موقوفات افشار،1378، 250ص.
1383    47. اسناد  پادُریان کرملی، بازمانده از عصر شاه عباس صفوی، تهران، دفتر نشر مكتوب،22+338+6ص.
1384    48. دیوان امیر پازواری. تصحیح و ترجمه منوچهر ستوده و محمد داودی درزی کلایی. تهران، رنسانس، 368ص.
    49. آثار تاریخی ورارود و خوارزم. سه جلد – كلیات . تهران، بنیاد موقوفات افشار
1385    50. نام‌نامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی) جلد اول، تهران، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.
1388    51. اسناد خاندان خلعتبری. قم، مجمع ذخائر اسلامی.188ص.
1389    52. البرزکوه. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار، 328ص.
1390    53. فهرست اسناد تاریخی مالجان (از توابع سیاهکل- گیلان) از دوره صفویه تا دوره قاجاریه. به کوشش منوچهر ستوده – علی امیری. قم: مجمع ذخائر اسلامی، 108+44 ص.
    54. ره‌آورد ستوده (یادداشت‌های دکتر منوچهر ستوده) به کوشش مصطفی نوری. تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 516 ص.
1391    55. اسناد گزارش‌های پراکنده حکام ولایات ایران ( مربوط به دربار قاجاریه) به کوشش منوچهر ستوده- علی امیری. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 206ص.


ب. مجله‌ها
57-1332    56. فرهنگ ایران زمین. بنیادگذاران: دانش پژوه، ستوده،مقربی، زریاب خوئی، افشار، تهران1332-1375(29دوره)


پ. مقاله‌ها، مقدمه‌ها به فارسی
    
1315    57. مطالعات تاریخی و جغرافیائی (مسافرت به قلعة الموت). تعلیم و تربیت، س6 ش6 (شهریور 1315) ص436ـ443.
    58. آتش. نشریه انجمن رازی، دبیرستان شرف. ش1(بهمن1322) ص.
1322    59. ما را چگونه می‌بینند: نشریه انجمن رازی دبیرستان شرف.ش2 (فروردین 1323) ص
1323    60. بادهای گیلان. تهران، ایران كوده، ش3 (مرداد 1314 یزدگردی) ص 22ـ23.
* نشریة انجمن ایرانشناسی( جشن سده) به اهتمام پورداود،1324،117ص.
1324    61. نمایش عروسی در جنگل ( مازندران). یادگار،ج1ش8 (فروردین 1324) ص41ـ43.
    62. كشتی‌گیری درگیلان. مجله ماد، ش1(شهریور 1324) ص24-27.
    63. قلعه شمیران. روزنامه پند. ش 1.
    64. آتش افروزی در نزد مردمان شمال ایران. انجمن ایرانشناسی ـ جشن سده. ش 2(بهمن 1324) ص84-90.
    65. ماهی‌های دریای خزر كه نام گیلكی دارند. مجموعه انجمن ایرانشناسی، ش1(مهر 1325) ص112ـ121.
1325    66. دولاب. مجموعه انجمن ایرانشناسی، ش1 (مهر1325) ص 111-107.
    67. قصران ری. یادگار، ج5، ش10(خرداد 1328) ص55-64.
1328    68. البرز. مهر، س8 ش2(اردیبهشت 1331) ص113-117و ش3(خرداد1331) ص162-165و ش4(تیر1331) ص230-233.
1331    69. قلعه گردكوه. مهر، س8 ش6(شهریور1331)ص339ـ343 و ش7 (مهر1331) ص 484-490.
    70. ترانه‌های گیلان. فرهنگ ایران زمین، س1ش1(1332)، ص 41ـ56 و 271- 286.
1332    71. امثال گیلكی. فرهنگ ایران زمین، ج1 ش4، (1332) ص 363- 374.
    72. امثال سمنانی. فرهنگ ایران زمین. س2ش1(1333) ص80- 92.
1333    73. جدول تطبیق سال‌های مسیحی و هجری قمری. ازكتاب ولسلی هیگ. ترجمه‌مقدمه از منوچهر ستوده.  فرهنگ ایران زمین. ج2 ش1 (1333) ص293ـ 328.
    74. رساله لغات «فرس قدیم» اهالی رامند. با مقدمه و تطبیق منوچهر ستوده. فرهنگ ایران زمین، ج3ش1(1334)ص 22ـ77.
1334    75. قلعه الموت (بلده اقبال). فرهنگ ایران زمین، ج3ش1(1334) ص 5ـ21.
    76. قلعه نور. یغما، س9 ش3 (خرداد1335) ص 116ـ 133 و ش4 (تیر 1335) ص159ـ167.
1335    77. سپهسالار ارنگه. مردم شناسی، س1ش1( آبان 1335) ص 36ـ39.
    78. ترجمه‌غرور و تعصب.[نقد كتاب] سخن، س9 ش8 (آذر 1337)، ص 812ـ 815.
1337    79. هفت اقلیم. سخن. س9ش11/12 (اسفند 1337) ص 1133ـ 1139.
    80. خوئینی (یكی از لهجه‌های آذری). فرهنگ ایران زمین.ج6ش6 (زمستان 1337) ص 324ـ 327.
    81. مقدمه بر كتاب كنزالاسرار امیر پازواری، تهران، خاقانی، 7+160+17ص.
    82. درباره‌كتاب‌های‌درسی. راهنمای‌كتاب، س2 ش1 (بهار1338) ص24.
1338    83. حدود متصرفات اسلامی. مكتب تشیع [سالانه]. ج1ص303ـ340 (اردیبهشت 1338).
    84. نكاتی درباره هفت اقلیم. سخن، س10ش2(اردیبهشت 1338) ص 227ـ 229.
    85. سفرنامه مازندران و استرآباد.[تألیف رابینو، ترجمه وحید مازندرانی]. سخن،س10ش7 (مهر1338) ص 783ـ785.
    86. فرهنگ اصطلاحات جغرافیائی. [تألیف احمد آرام و … ]سخن، س10ش9(آذر 1338) ص 1011ـ 1016.
    87. اصول روزنامه‌نگاری. [ترجمه مهین دخت صبا]، سخن، س10ش8 (آبان 1338) ص903.
    88. ترانه‌های گیلكی. سخن،س10ش10(دی 1338) ص 1034ـ1036.
    89. جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی.(تألیف لسترنج ترجمه محمود عرفان. راهنمای كتاب،س2ش4(دی 1338) ص 576ـ579.
    90. كلیات جغرافیای طبیعی(تألیف دكتر جهانگیر صوفی)، سخن،س10ش10 (دی 1338) ص 1132ـ1137.
    91. نكاتی از مقابله حدود العالم با ترجمه انگلیسی آن. فرهنگ ایران زمین.ج7 (بهار 1338) ص 231-246.
    92. چاه نخجیر، جالب‌ترین شكار در پانصد سال قبل. شكار و طبیعت، ج1ش6 (اردیبهشت 1339) ص 68ـ69.
1339    93. تاریخ یزد ( تألیف جعفری، به كوشش ایرج افشار)، سخن، س11ش1( اردیبهشت 1339) ص 124ـ127.
    94. جامع التواریخ (تصحیح و تحشیة محمدتقی دانش پژوه) سخن، س11ش2( خرداد 1339)ص240ـ241.
    95. خانواده گربه. شكار و طبیعت. ش8 (تیر 1339) ص62ـ69 و ش9 (مرداد 1339) ص50ـ54.
    96. الموت و لمسر ( تألیف و .ایوانف)، راهنمای كتاب، س3ش2(تیر 1339)ص 185ـ189.
    97. گربه وحشی. شكار و طبیعت. ش10 (شهریور1339) ص 64ـ67.
    98. شیر كوهستان. شكار و طبیعت. ش11(مهر 1339) ص 54ـ57.
    99. ببر. شكار و طبیعت،ش12(آبان 1339) ص62ـ66.
    100. جزیره قویون‌داغ. تألیف سیویج. ترجمه منوچهر ستوده. شكار و طبیعت،س1ش13(1339) ص 6ـ11.
    101. پرندگان بهشتی. شكار و طبیعت. ش14(دی 1339) ص28ـ33.
    102. عجایب‌المخلوقات و غرائب‌الموجودات. شكار و طبیعت. ش 15(بهمن 1339) ص11.
    103. شكار سو، (نوعی شكار مرغابی). شكار و طبیعت، س1ش4( اسفند 1338)ص22ـ25.
    104. استحكامات سرزمین ایران در دوران اسلامی. مكتب تشیع، ش3(خرداد 1340) ص 348ـ358.
1340    105. جهان‌نامه (اثر محمد بن نجیب بكران با مقدمة برشچفسكی)، راهنمای كتاب، س4ش5/6(مرداد ـ شهریور1340) ص 501ـ503.
    106. عجایب‌المخلوقات و غرائب‌الموجودات.(تألیف قزوینی) سخن،س12ش6(مهر 1340) ص 722ـ724.
    107. تاریخ كرمان(سالاریه)، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی. سخن، س12ش9(دی 1340) ص 1089ـ 1091.
    108. لهجه سب سلیری. فرهنگ ایران زمین، س10 (1341)ص471ـ477.
1341    109. لهجه علی‌آباد فریم. فرهنگ ایران زمین، س10ش4/1 (1341)ص 437ـ470.
    110. جامع مفیدی،( به كوشش ایرج افشار). راهنمای كتاب،س5 ش2( اردیبهشت 1341) ص 165ـ168.
    111. جغرافیای عمومی جهان (تألیف جسی ویلرـ ترنتون كارت، ترجمة ابوطالب صارمی) سخن، س13 ش4( مرداد 1341) ص 517ـ522.
    112. مجموعه فهرست مشخصات بازرگانان. راهنمای كتاب،س5 ش7 (مهر 1341) ص 624ـ628.
    113. جواب به نامه مترجم جغرافیای عمومی جهان. سخن، س13 ش 6/7( مهر ـ آبان 1341) ص 753ـ 757.
    114. زیرآسمان كویر.(تألیف علی اصغر مهاجر)، سخن،س13ش6/7(مهر و آبان 1341) ص 797ـ801.
    115. دورنمای خوانسار (نوشته فضل‌الله زهرائی). سخن، س13ش9/10(دی و بهمن 1341) ص1080-1083.
    116. مثل‌های فیروزكوهی. فرهنگ ایران زمین، س12(1343) ص 243ـ 272.
1343    117. شهر در بند و دیوار دربند یا سدّ یأجوج و مأجوج. یغما، س17 ش10(دی 1343) ص 445ـ451.
    118. قرائت فارسی امروزی ( تألیف مسعود فرزاد، محمد علی جزایری، هربرت پیتر)، راهنمای كتاب، س7ش1(پائیز 1343) ص129ـ132.
    119. فارسی برای آلمانی (تألیف فرهاد سبحانی)، راهنمای‌كتاب، س7ش2(زمستان 1343)ص 377ـ382.
    120. مقدمه بر كتاب جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان، محمد علی ساكی، خرم آباد، كتاب‌فروشی محمدی.
    121. دو كتیبه كوفی از بدربن حسنویه، یغما، س18ش5( مرداد 1344) ص 248ـ250.
1344    122. تاریخ عراق (سلطان آباد،اراك)، تألیف رضا وكیلی طباطبایی. به كوشش ستوده. فرهنگ ایران زمین، س14(6/1345) ص363ـ460.
1345    123. سفرنامه طوالش ابونصر میرزا حسام السلطنه (به كوشش ابراهیم صفائی). راهنمای كتاب، س11ش3-1(خرداد 1346) ص36ـ38.
1346    124. پیشرو ادب یا مقدمة‌الادب (تألیف زمخشری،گردآورنده و پیراسته محمد كاظم امام). راهنمای كتاب، س10 ش4(آبان 1346) ص381ـ389.
    125. كتیبه‌های كوفی در كاخ سلطان مسعود‌‌سوم (تألیف بمباچی) راهنمای كتاب، س11ش2-1(فروردین و اردیبهشت 1347) ص 59ـ61.
1347    126. بحرنصاب. راهنمای كتاب، س11ش6(شهریور 1347) ص 298ـ303،(دربارة بحرالانساب).
    127. كتابشناسی حاشیه‌دریای خزر.در كتاب از آستارا تا استارباد،ج1،بخش1،تهران، انجمن آثار ملی،ص بیست و یك ـ شصت و پنج .و مجلد دوم 1351،ص پنجاه و یك الی پنجاه و هفت.
51-1349    128. فرهنگ مردم سروستان ( از صادق همایونی): راهنمای كتاب، س14ش12ـ9(آذر ـ اسفند 1350) ص 799-802.
1350    129. سیر و تحول جغرافیای ریاضی ایران و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی. تألیف كراچكوفسلی. ترجمه ستوده، كتاب گوشه‌ای از سیمای تاریخ علوم در ایران، تهران، وزارت علوم و  آموزش عالی، ص64-81.
    130. از آستارا تا استارباد. راهنمای كتاب، س15ش7-8(مهر-آبان 1351) ص 658ـ 668.
1351    131. گزارش‌های جغرافیائی (لوت زنگی احمد- حوضچه مسیله)، تألیف ستوده و افشار. راهنمای كتاب، س15ش10ـ12( دی ـ اسفند 1351) ص 768ـ774.
    132. كتیبه‌های آستانه مقدسه قم. معارف اسلامی، دورة جدید،ش2(بهار 1353) ص 32ـ38.
1353    133. اژدر و چپك. مجله دانشكده ادبیات تهران، س20ش3(اردیبهشت 1353) ص 31ـ40.
    134. تهرانی كه امیركبیر در آن می‌زیست. كتاب امیر كبیر و دارالفنون، تهران، كتابخانه مركزی (ش8) به كوشش روشن زعفرانلو، 1354، ص 179-185.
1354    135. گیلان و آثار تاریخی آن. نخستین كنگره تحقیقاتی ایرانی، مجموعه مقالات ـ تهران، دانشكده ادبیات، ج3، 1354،ص 93ـ103.
    136. درویشان مازندران، مجله تاریخ، ج1ش2(بهار و تابستان 1356) ص 7-29.
1355    137. خطابه و فهرست تألیفات. راهنمای كتاب، س19ش7-10 (مهر- دی1355) ص 749ـ754.
    138. گاوبارگان پادوسپانی (از چراغعلی اعظمی سنگسری). راهنمای كتاب، س19ش11-12(بهمن – اسفند1355) ص855- 861.
    139. خاندان‌های قدیمی گیلان و مازندران. فرهنگ ایران زمین، ج21(1354) ص 61-72.
    140. [خطابه در مجلس بزرگداشت خودش= ستوده]. راهنمای كتاب، س19 ش7/10(مهر1355) ص749ـ754. 
    141. سواد طومار وقف‌نامچه مدرسه بزرگ همدان. مجله تاریخ. س1ش1(1355) ص 159ـ199.
    142. شمیران، دژی كه ناصرخسرو  9 شبانه روز در آن مانده است. یادنامه ناصرخسرو، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1355،ص251-262. 
    143. سرگذشت سیدنا. تألیف جوینی. به كوشش منوچهر ستوده. یادنامه آق اولی. تهران، انجمن آثارملی (ش134)1354ص43ـ58.
1356    144. راه و رباط (از كریم پیرنیا و كرامت الله افسر). راهنمای كتاب،س21ش3-4 (مرداد- تیر1357) ص 315ـ323.
1357    145. تواریخ (از هرودت. ترجمة وحید مازندرانی) آینده، س6ش6(مردادـ شهریور1359) ص 377ـ381.
1359    146. «دین» در اعلام جغرافیائی مازندران. آینده، س6ش9-12(آذرـ اسفند1359) ص 676ـ 687.
1362    147. هوچی. آینده. س9ش1(فروردین 1362) ص 34-35 (دختران ایرانی كه در دوران سلسله تنگ در چین بوده‌اند و تأثیر آن در فرهنگ چین)
    148. سرگردانی «را». آینده، س9ش3/4(خرداد 1362) ص246-247. (عدم استفاده صحیح از حرف را در گفتارهای رادیوئی).
    149. ساروج. آینده، س9 ش8-9 (آبان و آذر1362) ص700ـ701.
    150. سیب مادی، نه سیب مائی(آبی). آینده، س10ش1(فروردین 1363)ص6-  (این كه نام تفاح مائی به معنی سیب مادی است).
1363    151. توغ و پاتوغ. آینده، س10ش4و5  (تیر و مرداد1363) ص 330-326.
    152. لام الف لا. آینده، س10ش12(اسفند 1363) ص 854.
    153. كاروانسراهای تهران قدیم. آینده، س10 ش12(اسفند 1363) ص 855ـ856.
    154. سیاه‌پوشان در فاصله سال‌های 944ـ999. یادگارنامه فخرائی. تهران، نشرنو،1363، ص 577ـ583.
    155. باز هم تفاح مائی.آینده، س11ش1(آبان 1364) ص605ـ606.
1364    156. نظری به خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)، (از بلنیتسكی.ترجمه ورجاوند)، كیهان فرهنگی، س3ش3(خرداد 1365) ص19.
1365    157. (مصاحبه)، كیهان فرهنگی. س3ش4(تیر1365)، ص3-11و ش5 ص33.
    158. كتابه‌های كاشی‌های مرقد مطهر حضرت معصومه. كیهان فرهنگی، س3ش4 (تیرماه 1365) ص10،11.
    159. مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران. (از حسین سلطان‌زاده)، كیهان فرهنگی، س3ش8 (آبان 1365) ص 24-26.
    160. باغ فردوس. نامواره دكتر محمود افشار، ج2 ص1016ـ1023.
    161. آبیاری در گیلان، مازندران و گرگان. برای مركز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تألیف شده است.
    162. آب انبار. برای مركز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تألیف‌شده است.
    163. اسناد خاندان شقاقی. حسینقلی خان سالار سلطان دلیكانلو. فرهنگ ایران زمین، ج 26(1365) ص 394ـ409.
    164. رقم‌های دیوانی بیگلر بیگی استرآباد. فرهنگ ایران زمین. س26 (1365) ص 388-393.
1366    165. پنج سند سیاسی از دوره احمد شاه. آینده، س13ش1-3 (فرودین و خرداد 1366) ص 168ـ172.
    166. مجموعه كتیبه‌های ایرانی. (جلد 49: راجستان). آینده،س13ش54 (تیر و مرداد 1366) ص 272-277.
    167. صندوق ‌چوبین مرقد سلمان پارسی.آینده،س13 ش12-8 (آبان و دی 1366) ص 712-714.
    168. كجید. (دهكده‌ای در شمال دیلمان)، گیلان‌نامه. رشت، انتشارات طاعتی، 1366، ص 111ـ 114.
    169. استراباد. كتاب شهرهای ایران. تهران، به كوشش محمد یوسف كیانی، جهاد دانشگاهی، ص 308ـ327.
    170. قلاع (سابقه تاریخی). معماری ایران، دوره اسلامی، به كوشش محمد یوسف كیانی، تهران، جهاد دانشگاهی، 1366 ص 91ـ104.
    171. هنرمندان دوره اسلامی (نجاران). كتاب معماری ایران دوره اسلامی. به كوشش محمد یوسف كیانی. تهران، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 448ـ459.
    172. كاروانسراهای ایران، مجله‌ساختمان، س1ش2 (1367) ص62ـ69.
1367    173. جاده‌ای به نام ابریشم هرگز وجود نداشته. مجله ساختمان، ش6 (آبان 1367) ص 120-121.
    174. من از بام دنیا می‌آیم. كیهان فرهنگی، س5 ش11(بهمن 1367) ص53ـ56.
    175. تاجیكان چین. آینده، س14ش9-12 (آذر و اسفند 1367) ص 561ـ564.
1368    176. نقدی بر كندلوس (از علی اصغر جهانگیری). كیهان فرهنگی، س6ش1 (فروردین 1368) ص 35.
    177. واژه‌هایی از زبان مردم نهاوند. فرهنگ ایران زمین، س28 (1368) ص 70ـ78.
    178. مختصری از جغرافیای تاریخی و انسانی گیلان. یادنامه ابراهیم فخرائی. تهران، 1368، ص5140.
1369    179. پند و دستان یاب،(تألیف جامی شكیبی گیلانی). آینده، س16 ش9-12(آذر – اسفند 1369) ص789ـ790.
1370    180. (مصاحبه) سفر. كیهان فرهنگی، ؟2 (تابستان 1370) ص 34-40.
    181. زندگی در بیابان‌های همسایه خور. یغمای سی و دوم. تهران، انتشارات ایران،(1370) ص 541ـ549.
1371    182. واژه‌نامه‌رومانو (از شیر علی تهرانی‌زاده). آینده، س18ش1-6 (فروردین ـ شهریور 1371) ص 158ـ159.
    183. سفری به دیار همسایه همراه ماگامان امریكایی و ژنرال كوفمان روسی. مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، س1ش1 (تابستان 1371)ص 185ـ 204 و ش2 (پائیز 1371) ص 235-257.
    184. (همه راه‌ها به رم ختم می‌شود!؟ مصاحبه درباره آسیای مركزی). دنیای سخن، ش52 (دی 1371) ص16-30.
    185. روزنامه سفر گیلان ناصرالدین شاه، آینده، س18ش12-7 (مهر- اسفند 1371) ص496.
1372    186. خاطرات اسارت (از اسماعیل میرپنجه، تصحیح صفاءالدین تبرّائیان)،آینده، س19 ش1-3 (فروردین – خرداد 1372) ص 96ـ100.
    187. صرف فعل در دستور زبان فارسی. آینده، س19 ش4-6 (تیرـ شهریور 1372) ص334-338.
    188. مان امهان یا جمكران (از علی شین، پرتو). آینده، س19 ش4-6 (تیرـ شهریور 1372) ص 437ـ 438.
    189. گلستان سعدی (خط محمد علی مرزی)،آینده، س19 ش9-7 (مهرـ آذر 1372) 737-741.
    190. وهرود و اَرَنگ.(از ژوزف ماركوارت). ترجمه داود منشی‌زاده).آینده، س19ش1-2 (دی – اسفند 1372) ص1047-1048.
    191. یادی از ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی. مجله‌معارف ،س10ش1 (فروردین 1371) ص 117ـ125. [ترجمه‌احسن التقاسیم].
    192. خاك ورارود و تقسیمات كنونی آن. مجله‌ایران‌شناسی. س5 ش3 (1372) ص 496ـ506.
    193. الفبای ارمنی. مجله بخارا، 14/13(مرداد 1379) ص351-348.
    194. سیر در آیینه ایران.مجله شباب، س1ش5 (تیر 1372) ص14ـ17.
1373    195. تاریخ اسماعیلیان در ایران.(از استرویوا لودمیلا ولادیمیرونا. ترجمه‌پروین منزوی)، نشر دانش، س15ش اول و دوم (اسفند 1373) ص 27-31.
    196. دوذیل بر دو مقاله معارف، س11ش3(آذر 1373) ص 280ـ285 (سرای = شهر سرای، كافران سیاه‌پوش).
    197. باستان‌شناسی در آسیای مركزی (از گرگوار فرامكلین. ترجمه صادق ملك شهیرزادی)، نشر دانش، س15 ش اول و دوم (اسفند 1373) ص 22-26.
    198. دیباچه‌ای بركتاب جغرافیای تاریخی و انسانی مازندران [= نگاهی همه سویه به تنكابن]. تألیف حبیب الله مشایخی. ‌تهران، انجمن آثار ملی، 1380،ص1-6.
1374    199. آستارا (شهر). در دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج1(1374) ص 337.
    200. آستارا (شهرستان). در دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی،ج1(1374)،ص337ـ338.
    201. جاده‌ای به نام جاده‌ابریشم نداریم. مجله ‌زمان، ش5،(آبان 1374) ص 20-22.
    202. قلعه موران. مجله تحقیقات اسلامی. ش1/2(1374)ص 429-430.
1375    203. كتاب گیلان (زیر نظر ابراهیم اصلاح عربانی). مجله جهان كتاب. ش22/23 ( مهر 1375) ص 4-5.
    204. فرهنگ سغدی ( از بدرالزّمان قریب)، مجله‌جهان كتاب، ش27/28 (دی 1375) ص4-6.
    205. من و محمد تقی دانش‌پژوه. مجله كلك، ش80/83(آبان – بهمن ماه 1375) ص 599ـ604.
    206. «باز خوانی» یا هجوم به متون ادبی فارسی. مجلة‌جهان كتاب، ش31/32 (اسفند 1375) ص 8-9.
    207. دو كتیبه كوفی از بدربن حسنویه. لرستان‌نامه. ش1(1375) ص77-78.
    208. ارگ بخارا. مجله معماری و شهرسازی ایران. ش3 (1375) ص 327-344.
    209. هنر در آسیای مركزی ( تألیف پوگا‌و خاكیموف. ترجمه زندی)، كتاب‌اباختر. (ش1)، ص57ـ72.
    210. وخیگی خون. مجله ایران‌شناسی، س 8 ش4 (1375) ص 738ـ741. (خانه‌سازی در وخان).
    211. جغرافیای درّه رودبار قصران. میرزا محمد مهندس. به كوشش حسین كریمان. به ضمیمه قصران ری. میراث اسلامی ایران، دفتر 3،قم، 1375،ص63-92.
1376    212. خاطراتی از تأسیس كتابخانه مركزی دانشگاه. مجله كلك،ش85/88، (فروردین ـ تیرماه1376) ص407-412.
    213.  تاریخ تمدن‌های آسیای مركزی. (ترجمه صادق ملك شهیرزادی)، مجله جهان كتاب. ش33/34 (اردیبهشت 1376) ص 18-19.
    214. جزیره واق واق همان جزیره استرالیاست. مجله كلك، ش89/ 93 (مرداد ـ آذر1376) ص 478ـ480.
    215. تاریخ و عقاید اسماعیلیه (از فرهاد دفتری. ترجمة فریدون بدره‌ای). مجله كلك. ش89/ 93(مردادـ آذر 1376) ص 475- 478.
    216. كبود جامه كجاست؟ سخنواره، تهران، طوس، به كوشش ایرج افشار و… 1376، ص 559- 571.
    217. خُتن. كتاب دبیر ادیب ـ یادنامه دبیرسیاقی، تهران، انجمن آثار ملی،1376،ص109-112.
218. وقف‌نامه‌میرزا محمد یوسف اشرفی. وقف میراث جاویدان،ش م18(تابستان1376) ص38-45.
1377    219. ارگ [در دوره‌اسلامیه]. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص657 ـ 658.
    220. حفظ میراث گذشتگان. آيینه میراث، س1ش2:85-91
    221. خاطراتی از زنده‌یاد دکتر مصطفی مقربی، بخارا، س1ش2: 420-426
    222. مقبره حبقوق در یک کیلومتری جنوب شهر تویسرکان. نامواره دکتر محمود افشار. تهران، بنیاد موقوفات، ج10، ص6189-6191.
    223. جبال و ایران مرکزی. قائم‌مقام‌نامه. ص 97-103.
1378    224. طاء مؤلف یا تاء منقوط یا هردو. جهان کتاب، ش77/78: 51
    225. دهکده‌های تاجیک نشین چین. بخارا، ش2ش8: 192
    226. معرفی نسخه‌ای خطی و طبی به نام اصطلاحات الاطباء، اباختر، س2: 190-193
    227. تفسیری از واژه ختا. بخارا، س1ش 5: 39-42
    228. راه شاهی یا جاده شاه عباس در حاشیه دریای خزر. اباختر، س2: 138-145.
    229. دشت بیات. بخارا، ش17(فروردین – اردیبهشت 1380): 85-93
1379    230. تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر، تالیف محمد اکبر عتیق، آيینه میراث، س3، ش1: 45-49
1380    231. اجامره  و اوباش. فارس شناخت، س3 ش 5: 12-19
1381    232.  نقشه مازندران و سواحل بحر خزر. اثر، ش33/34 : 357-358.
    233. کیایان کوشیج در دیلمان و خرگام. اباختر، س1ش1/2: 73-76
    234.  فهرست مراسلات و مکاتبات شاه عباس صفوی با پادریان و سلاطین فرنگ، ایران‌شناسی، 14: 56-575
    235.  چند نکته ...... از حق وردی.... ، بخارا، ش27 :324 
    236. نائین و فرهنگ نائینی [نقد کتاب]. یادنامه استاد دکتر محمد کریم پیرنیا. یزد، ص567-569.
    237. من و محمد تقی دانش‌پژوه. حدیث عشق: دانش پژوه، تهران، 379-383.
1382    238. سیر و تحول جغرافیای ریاضی ایران و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی. آناهید. پیش‌شماره 1: 57-64
    239. سلسله محلی شمال فلات ایران. اباختر،س2ش3/4: 17-43
1383    240.  وقف‌نامه شاه عباس. میراث جاویدان. س12 ش3/4: 10-13
    241. از صاحبقرانیه تا کلاردشت، اباختر، س2ش7/8 : 85-88
    242.  راه ابریشم، اباختر، س3ش9/10: 95-98.
    243.  هفتاد و سه سال دوستی (دوستی که هفتاد و سه سال با او نشست و برخاست داشته‌ام= زین‌العابدین مؤتمن) بخارا، ش 38، : 73-78
1384    244. کاووسی و اسکندر رستمداری. اباختر.ش11/12:51-56.
     245. حمام در خاطرات من. حمام در فرهنگ ایرانی، تهران ص 9-11.
    246. کردهای کنار رودخانه کرج، اباختر، ش13/14: 39-50
    247. پویایی زبان سمنانی، همایش ملی پژوهشی در گویش سمنانی، سمنان، ص 15=17
1385    248. مقدمه بر کتاب سیر خط کوفی در ایران، تالیف علی ایمانی، تهران، زوار
    249. ست- ستی. اباختر، ش 16/15: 212-211
1386    250. گفتگو. آموزش تاریخ {با منوچهر ستوده- توسط ناصر افشارفر} آموزش تاریخ، ش 9، ش 28: 4-9
1387    251. زین‌العابدین موتمن، یار غار من. مجله بخارا. ش68/69 (آذر-اسفند1387): 379-382.
    252. مقدمه برکتاب باغ آینه‌های رامسر (شرح و احوال نویسندگان رامسر). تالیف مجتبی رضوانی، تهران، بدرقه جاویدان- عطوفت.
    253. آب‌انبار، فرهنگ یزد، ش34/35: 171-164
    254. معماری، شهرسازی، باغ‌سازی. پژوهش‌های ایران‌شناسی، جلد17، ص 471-475.
    255. دویست و بیست واژه سغدی رود زرافشان، جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب، تهران، ص 113-123.
1388    256. هکاتم پلیس. پژوهش‌های ایران‌شناسی ش 18، 1388،ص267.
    257. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، جهان کتاب، ش 244-245، شهریور و مهر 1388.
    258. فرهنگ واژگان تبری با همانندی‌های مازندرانی استاربادی، گیلی، قصرانی،(نقد کتاب) کار گروه مؤلفان زیر نظر جهانگیر نصری، اباختر، س 5 ش17و18، پائیز 1388، ص353-360.
    259. مراسم علم‌چینی و علم واچینی در گیلان. گیلان ما، س 9،ش3و4، پاییز و زمستان 1388، ص 17-20.
    260. جستانیان. اباختر، س 5، ش17/18(پائیز 1388) ص 29-32.
1389    261. استوار چون البرز کوه (گفتگو با منوچهر ستوده توسط مصطفی نوری) پیام بهارستان، ش 8 (تابستان 1389) ص 128-134.
    262. حدود ختن- تاجیکستان چین. کتاب پژوهش‌های ایرانی، ج20، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ص 507-519.
    263. اوزان و مقادیر. پژوهش‌های ایران‌شناسی. تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ج19، ص 477-483.
    264. قصران دی. البرز کوه، تهران،ص35-57
    265. قله‌های رشته کوه‌های البرز، از غرب به شرق-البرزکوه، تهران،27=33
    266. آشنایی با رشته کوه‌های البرز،البرزکوه، تهران،ص 15-26
    267. البرز، البرزکوه، تهران، ص3-14.
    268. چاروادار-مرکب و لوازم سفر، البرزکوه، تهران، ص63-67.
    269. راه‌های کوهستانی، البرزکوه، تهران، ص 69-72.
    270. اصطلاحات عوارض طبیعی در راه‌ها، البرزکوه، تهران، ص73-74.
    271. فرهنگ راه‌های مالرو، البرزکوه، تهران، ص 75 -125.
    272. پل‌ها، کاروانسراهای سرراهی، قلعه و بناهای دیگر- البرزکوه، تهران، ص 127-162.
    273.  رستنی‌های رشته جبال البرز، البرزکوه، تهران، 163-172.
    274. جانوران، البرزکوه، تهران، ص 173-181.
    275. هنرهای دستی، البرزکوه، تهران، ص 183-187.
    276. جشن تخم‌پاشی علف در کوهستان نور، البرزکوه، تهران، ص 189.
    277. جیرسابات، البرزکوه،تهران، ص 189
    278. دهکده‌های برغان کنار آبادی اصلی از پایین به بالا [و] دهکده‌های تات‌نشین بلوک رامند و زهرا و دشتابی، البرزکوه، تهران، ص189-190.
    279. لغات دیگر در آن ناحیه (البرزکوه) [و] واژه‌های اصطلاحی دره برغان، البرزکوه، تهران، ص 191-193.
    280. نرگله شو، البرزکوه، تهران، ص 192-193.
    281. سکه‌های طبرستان، بلوک زهرا، تهران، ص 190-191.
    
ت. مقاله‌ به‌‌‌زبان‌های‌دیگر
    
282.  Drei  Alte  Kufischriften  Aus  Iran.  Zeitschrift  der  Deutschen  Morgenlandischen  Gesellschaft 125 (1975) p.315-316 = سه كتیبه به خط كوفی از ایران. مجله انجمن خاورشناسی‌آلمان،‌جلد 125(1975)ص 315-316.    1975

 

ج. كتاب‌ها و نوشته‌های در دست‌تألیف و انتشار

    283. نام‌نامه ایلات و عشایر، ج2، تهران، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
    284. لهجه تهرانی
    285. گویش کرمانی، چاپ دوم، دانشگاه کرمان
    286. زبان و فرهنگ مردم تهران، تهران: انتشارات رهنما.
    287. جغرافیای تاریخی رودبار كرج. تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .
    288. نام‌های خانواده‌ها و خاندان‌ها و دودمان‌های مازندران و خراسان.
    289. ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات تاجیكی. فعلاً اصل نسخه گم شده است.
    290. سفرنامه مك گاهان. تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
    291. جنگ منوچهر ستوده، (خاطرات از 1311 تا پنجشنبه سوم اسفند 1357ش) خطی به شماره ثبت  453309 درکتابخانه مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، بخش‌هایی از آن در کتاب ره‌آورد ستوده، به کوشش مصطفی نوری به چاپ رسیده است.
    292. تاریخ ترکمانیه. (کتاب)
    293. خط کوفی.(کتاب)
    294. تصحیح کتاب منتقله الطالبیه
    295. رجال استراباد. محمد صالح بن محمد نقی بن محمد اسمعیل استرآبادی.(کتاب)
    296. سیاهپوشان کافرستان و ساکنان چُترال .(کتاب)
    297. تاریخ قپچاق‌خانی.(کتاب)
    298. اشعار خلیل ستوده.(کتاب)
    299.  یحیی دولتشاهی.(کتاب)
    300.  تاریخ کشمیر امیر تیمور.(تصحیح کتاب)
    301. خلاصه  میر محمود بن آقاعباس.(کتاب)
    302. تاریخ خانان افغان و اوزبک و اورگنج و خیوه و بخارا و سمرقند. از میر عبدالکریم بخاری بن میر اسماعیل سرکاتب ایلچی بخارا (تصحیح کتاب)
    303. سادات کیائی گیلان. (کتاب)
    304. جنگ در ساحل آمودریا. (کتاب)
    305. بازی‌ها و سرگرمی‌های ایران.(مقاله)
    306. قلعه فیروزکوه.(مقاله)
    307. سید کلاردشتی. (مقاله)
    308. اردهن. (مقاله)
    309. خیل. (مقاله)
    310. یادداشت‌هایی درباره دژهای ایران.(مقاله)
    311. ایل گلباغی. (مقاله)
    312. قلعه قهقهه. (مقاله)
    313. میرزا ابوالقاسم معروف به ملاباشی ملقب به افصح المتکلمین. (مقاله)
    314. سروستان. (مقاله)
    315. زبان لوتر استرآبادی. (مقاله)
    316. قراقالباق. (مقاله)
    317. یادی از ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی. (مقاله)
    318. هنر چوب در گیلان. (مقاله)
    319. کلمه جغرافی. (مقاله)
    320. خاندان میار. (مقاله)
    321. باریجه (نوعی گیاه). (مقاله)
    322. آقا عزیز پامناری. (مقاله)
    323. بازار ابریشم دیروز و بازار ابریشم دوران صفویه. (مقاله)
    324. تهاجم فرهنگی. (مقاله)
    325. خراسان. (مقاله)
    326. فتح گوگ تپه (مقاله).
    327. نامه‌های عبدالمؤمن خان ازبک به شاه عباس صفوی و پاسخ آنها. (مقاله)
    328. اشکال العالم یا مسالک ممالک. (مقاله)
    329.  دستورالعمل حکام ولایات. (مقاله)
    330. لغات و اصطلاحات جنگی. (مقاله)

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی