طراحی لوگو

این سایت قرار است به عنوان "بنیاد ستوده" فعالیت کند. از همین رو یک لوگو برای این سایت و بنیاد ستوده مورد نیاز است. 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی