نام: اسناد خاندان خلعتبری

وضعیت انتشار: منتشر شده

عنوان و نام پديدآور:     اسناد خاندان خلعتبری (شهسوار (تنکابن) - ایران)/ به کوشش منوچهر ستوده؛ با مقدمه ای از مجتبی رضوانی
‏مشخصات نشر     : قم: مجمع ذخائر اسلامی، ۱۳۸۸
‏مشخصات ظاهری:     ۱۸۸ص.
‏فروست:     معرفی میراث مخطوط؛ ۹۳
‏وضعیت فهرست نویسی:     در انتظار فهرست نویسی (اطلاعات ثبت)
‏شماره کتابشناسي ملي: 1849733‎ 


 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی