نام: فرهنگ بهدینان

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه:     س‍روش‍ی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د س‍روش‌،‏‫ ۱۲۹۳ - ‏۱۳۷۷.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور:     ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ه‍دی‍ن‍ان‌/ گ‍ردآوری‌ ج‍م‍ش‍ی‍د س‍روش‌ س‍روش‍ی‍ان‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ورداود؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌.
‏مشخصات نشر:     ت‍ه‍ران‌: فرهنگ ایران‌زمین‏‫، ۱۳۳۵.‬
‏مشخصات ظاهری:     [ب‍ی‍س‍ت‌ و نه]، ۲۱۸ ص‌.: ج‍دول‌، م‍ص‍ور.
‏فروست:     ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌زم‍ی‍ن؛ ن‍ش‍ری‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۳.
‏يادداشت:     ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎‭‭Jamshid Sorush Sorushian. Farharg. e Behdinan‬.
‏یادداشت:     ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع:     ‏‫زردشتی (گویش)‬ -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏شناسه افزوده:     س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۲۹۲ - ‏
‏رده بندی کنگره:     ‏‫‬‭PIR۳۲۷۶ /ز۴۳‏‫‬‭‭س۴ ۱۳۳۵
‏رده بندی دیویی:     ‏‫‬‭۴‮فا‬۹/۳‮مر
‏شماره کتابشناسی ملی:     ‭۷۶۱۷

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی