نام: قلاع اسماعیلیه در رشته کوه های البرز

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه:     س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، - ۱۲۹۲
‏عنوان و نام پديدآور:     ق‍لاع‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ در رش‍ت‍ه‌ ک‍وه‍ه‍ای‌ ال‍ب‍رز/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌
‏مشخصات نشر:     ت‍ه‍ران‌: طه‍وری‌، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری:     ۸ [۲۷۰] ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست:     (زب‍ان‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌۹۹)
‏شابک:     ب‍ه‍ا:۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:     ف‍ه‍رس‍ت ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت:     ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۵ ت‍وس‍ط دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت:     ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳] - ۵؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع     :     ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ق‌۶۵۴ - ۴۸۳
‏موضوع     :     ق‍ل‍ع‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌
‏موضوع     :     اس‍ت‍ح‍ک‍ام‍ات‌ -- ای‍ران‌
‏موضوع     :     اس‍ت‍ح‍ک‍ام‍ات‌ ق‍دی‍م‍ی‌
‏رده بندی کنگره:     DSR۸۵۹‭/س‌۲ق‌۸ ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی:     ۹۵۵/۰۵۴‭س‌۳۵۷ق‌ ۱۳۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:     ‭م‌۶۲-۱۰۱۲


 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی