نام: راهنمای قطغن و بدخشان

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه :     م‍ح‍م‍دن‍ادرخ‍ان‌
‏عنوان و نام پديدآور:     راه‍ن‍م‍ای‌ ق‍طغ‍ن‌ و ب‍دخ‍ش‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دن‍ادرخ‍ان‌؛ ت‍ه‍ذی‍ب‌ ب‍ره‍ان‌ال‍دی‍ن‌ ک‍وش‍ک‍ل‍ل‍ی‌؛ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌.
‏مشخصات نشر :     [ت‍ه‍ران‌]: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌، ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری:     چ‍ه‍ل‌ و ه‍ش‍ت‌، ۴۰۶ ص‌.؛ [۲۵] ص‌. ن‍ق‍ش‍ه‌ (ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ا ش‍ده‌) ج‍دول‌
‏شابک :     
ب‍ه‍ا:۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:     ف‍ه‍رس‍ت ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع :     ق‍طغ‍ن‌
‏موضوع :     ب‍دخ‍ش‍ان‌
‏شناسه افزوده :     س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۲۹۲ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره:     DS۳۷۴‭/ق‌۶م‌۳
‏رده بندی دیویی:     ۹۵۸/۱
‏شماره کتابشناسی ملی:     ‭م‌۶۸-۱۶۰۹

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی