نام: فرهنگ گیلکی

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه :     س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۲۹۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور :     ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ی‍ل‍ک‍ی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌.
‏مشخصات نشر:     طه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌‏‫، ۱۳۳۲.‬
‏مشخصات ظاهری:     ‏‫۲۷۲ ص.‬‏‫+ ۳ ورق تصویر تا‌خورده.‬
‏وضعیت فهرست نویسی:     برون‌سپاری.
‏يادداشت:     ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎M. Sottodeh. Farhange Gilaki‬.‬
‏موضوع :     گیلکی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏شناسه افزوده :     انجمن ایرانشناسی
‏رده بندی کنگره:     ‏‫‬‭PIR۳۲۶۸‏‫‬‭‭/گ‌۹۱س‌۲۱۳۳۲
‏رده بندی دیویی:     ‏‫‬‭‌۹‮ف‍ا‬۴/۳
‏شماره کتابشناسی ملی:     ‭م‌۵۲-۳۳۴۱

اين کتاب سال 1390 از سوي انتشارات ايليا منتشر شده است:

سرشناسه:     س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۲۹۲ - ‏، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور:     فرهنگ گیلکی‏‫/ گردآورنده منوچهر ستوده.
‏مشخصات نشر:     رشت ‏‫: فرهنگ‌ایلیا‏‫، ۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری:     ‏‫۳۴۶ ص.
‏شابک:     ‏‫‭978-964-190-256-0‬
‏موضوع :     گیلکی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏رده بندی کنگره:     ‏‫PIR۳۲۶۸‭‬‭ /گ۹۳‏‫‬‮‭س۲ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی:     ‏‫‭۴‮فا‬۹خ/۳
‏شماره کتابشناسی ملی:     ۲۶۴۱۹۷۳

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی