نام: فرهنگ سمنانی

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه:     س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور:     ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌ - س‍رخ‍ه‌ای‌ - لاس‍گ‍ردی‌ - س‍ن‍گ‍س‍ری‌ - ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌
‏مشخصات نشر     :     ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری:     ج‌.م‍ص‍ور
‏فروست:     (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۸۸۳)
‏وضعیت فهرست نویسی:     ف‍ه‍رس‍ت ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت:     ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د اول‌
‏يادداشت:     ص‌. ع‌. ب‍ه‌لات‍ی‍ن‌:‎Farhang - E Semnany - Sorkhey - Lasgerdy - Sangsary - Shahmirzady‬.
‏شناسه افزوده:     دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
‏شماره کتابشناسی ملی:  ‭     ۲۸۳۱۰


      

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی