نام: تاریخ راقم

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه:     راق‍م‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ی‍رس‍ی‍د ش‍ری‍ف‌، ق‍رن‌ ق‌۱۲
‏عنوان و نام پديدآور:     ت‍اری‍خ‌ راق‍م‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ری‍ف‌ راق‍م‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌
‏مشخصات نشر :     ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری:     ص‌ ۲۳۶
‏فروست:     (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ادب‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار ی‍زدی‌۸۱)
‏شابک:    ‎964-6053-94-7‬۲۱۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6053-94-7‬۲۱۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی:     ف‍ه‍رس‍ت ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت:     ن‍م‍ای‍ه‌
‏موضوع     :     ش‍ی‍ب‍ان‍ی‍ان‌ م‍اوراآال‍ن‍ه‍ر، ق‌۱۰۰۸ - ۹۰۷
‏موضوع     :     خ‍راس‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع     :     ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ت‍ی‍م‍وری‍ان‌، ق‌۹۱۱ - ۷۷۱
‏موضوع     :     ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍رب‍داران‌، ق‌۷۸۸ - ۷۳۱
‏موضوع     :     ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۲
‏شناسه افزوده:     س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، . - ۱۲۹۲
‏شناسه افزوده:     ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار
‏رده بندی کنگره:     DS۳۲۹/۴‭/ر۲ت‌۲
‏رده بندی دیویی:     ۹۵۸
‏شماره کتابشناسی ملی:     ‭م‌۸۰-۲۱۴۵۷

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی