نام: فرهنگ نائینی

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه:     س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۲۹۲ - ‏، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور:     ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌/ گ‍ردآوری‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌.
‏مشخصات نشر     :     ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۶۵.‮‬
‏مشخصات ظاهری:     ه‍ف‍ده‌، ۲۸۳ ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌.
‏فروست:     م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫؛ ۵۵۹.‮‬
‏شابک :     ‏‫۶۰۰ری‍ال‌‮‬
‏وضعیت فهرست نویسی:     برون‌سپاری.
‏يادداشت:     ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎M. Sotoodeh. (Glossary of Naini dialect) Farhang -e Na,ini‬
‏موضوع :     ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده :     م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏رده بندی کنگره     :     ‏‫‬‭PIR۳۲۷۶‭/ن‌۲۳س‌۲
‏رده بندی دیویی:     ‏‫‭۴‮فا‬۹م/۳
‏شماره کتابشناسی ملی:     ‭م‌۶۶-۴۹

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی