نام: تاریخ رویان

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه:    اول‍ی‍اآال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ق‍رن‌ ق‌۸
‏عنوان و نام پديدآور:    ت‍اری‍خ‌ روی‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اول‍ی‍اآال‍ل‍ه‌ آم‍ل‍ی‌؛ ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌
‏مشخصات نشر    :    ت‍ه‍ران‌.
‏مشخصات ظاهری:    ص‌ ۲۶۱
‏فروست    :    (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌؛ ۶۴: م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ای‍ران‌؛ ۲۲)
‏وضعیت فهرست نویسی:    ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت:    ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏شماره کتابشناسی ملی:    ۱۲۷۹۷۱

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی