نام: تيمور و سلطنت تيموريان در ماوراالنهر (ورارود)

وضعیت انتشار: منتشر نشده

عنوان: تيمور و سلطنت تيموريان در ماوراالنهر (ورارود)
پديدآور: عبدالباقي حصاري
مقطع و رشته تحصيلي: دکترا (تاريخ)
اساتيد راهنما: دکتر منوچهر ستوده؛ دکتر محمداسمعيل رضواني؛ دکتر باستاني پاريزي

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی