نام: وضع اجتماعي دوره غزنويان

وضعیت انتشار: منتشر نشده

عنوان: وضع اجتماعي دوره غزنويان
پديدآور: محمداکبر مددي
مقطع و رشته تحصيلي: دکترا (تاريخ)
اساتيد راهنما: دکتر منوچهر ستوده؛ دکتر باستاني پاريزي؛ آقاي دکتر اشراقي

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی