بازگشت به صفحه نخست

شعری برای استاد منوچهر ستوده

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدای بسیار بخشندۀ بخشایشگر و مهربان

ستوده نامه

به مناسبت مراسم نگوداشت صدمین زاد روز استاد دانشمند و مورخ ارجمند جناب آقای استاد دکتر منوچهر ستوده در حضور دوستداران و فرهیختگان و دانشمندان و مورخان وشاعران و فرهنگیان در باغ نگارستان.

رهنورد کوه و دشت و جنگل ایران زمین                           سرو ناز عاشفی مرد ستوده گوهرین

جلوۀ ایران شناسی گسترانده در جهان                          جذب جان و دل نموده رهنمای راستین

رهنمای دانش گردشگری دانای  ما                                روشنی آورده و گوهر فشانده بهترین

آستارا تا  استارباد یادگار عشق او                                  شهر و روستا آمده از بهر او مهد مهین

کوشش او در علوم و معرفت شد یادگار                          جمله آثارش همه روشنگر ایران زمین

هر کتاب و هر رساله کشف میراث کهن                           زان جهت خط و کتابت را بود دُرّ ثمین

روز و شب کارش نوشتاری برای کشورش                        شد قلم از بهر او نون و والقلم نقش نگین

کل آثارش همه ایران و ایرانی تبار                                    در نگارش صادق القول و وفادار و امین

دیدم او را روز و شب در مرکز عرفان و عشق                    در کتاب و در فهارس پیر دانای متین

عشق او اندر نگارش ماندگار روزگار                                 زان جهت صد ساله جاویدان شده مسند نشین

خاندانش پاک دل در راستای معرفت                               همدل و همراه  او شمشیرگران نازنین

پیکر لطف و صفا و هم نشین مهربان                               هر سخن از او نشان کشف و تحقیق و یقین

درس و تدریسش محبت در علوم و در فنون                      جاذب دانشوران در بارگاه علم  و  دین

نام نیکش هر کجا ورد زبان مرد و زن                                از سویدای دلش خواند صفات عاشقین

شعر و نثر فارسی از بهر او دُرّ و گوهر                             گفت و گویش در زبان پارسی ماء معین

صف شکن گردیده در مازندران گردشگری                       هر امام زاده شده از شوق او روح الامین

جمله آثار کهن گردیده روشن بهر ما                               اسمعیلی – باطنی را داده او شهد شهین

ای بزرگ مرد این ستوده نامه ات جاوید باد                      اُسوۀ عرفان و عشقی در شمار کاملین

چشم بد دور از جمالت ای بزرگ مرد سترگ                    جشن صد ساله مبارک آمدت، ما خوشه چین

محفل فرحیختگان و نخبگان  عاشقی                             این بود جشن نگارستان  شده حصن حصین

آفتاب پاک آزادی نگر روشنگر است                                 تا تو در گردشگری هستی هدایت را رهین

بلبلان در گلشن و گلزار فکرت نغمه خوان                        تجربه اندوخته ای و گنج تاریخی مکین

ایرج افشار تو همراه تو در هر گذر                                   بر کتاب و بحث تو همواره گفتی آفرین

قلۀ البرز و دشت استارباد کهن                                      گلشن و گلزار خوشبو هست نورستان دین

آرزومندم که باشی تندرست و شادمان                           تا دو صد ساله شوی این است مرا نعم الامین

مشکل و دشواری و سختی نیازارد ترا                             هر کجایی رستم دستان و مردی آهنین

من «رها» همواره خوانم نام تو روز و شبان                       نام جاویدی همیشه زنده کردی ماء وطین

سروده : دکتر محمد حسین تسبیحی (رها)

ارسال نظر

 
نام:
ایمیل (نمایش داده نخواهد شد):
وب سایت: