نام: جغرافیای اصفهان

وضعیت انتشار: منتشر شده

شناسه کتاب:
تحویلدار، حسین‌بن محمد ابراهیم، قرن 1343 قمری.
جغرافیای اصفهان جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار و اصناف شهر / به‌قلم حسین‌بن محمد ابراهیم تحویلدار به‌کوشش منوچهر ستوده. - تهران: نشر شنگرف، 1387
216 ص

1.    اصفهان - جغرافیا 2. اصفهان - جغرافیای تاریخی 3. اصفهان - اوضاع اجتماعی - قرن 13ق. الف ستوده، منوچهر، 1292 - مصحح ب. عنوان

چاپ اول: پاییز 87
شمارگان: 5000
شابک: 5-0-95814-964

قیمت: 3700 تومان


مولف جغرافیای اصفهان، از اواخر شهر ربیع‌الاخر یک‌هزار و دویست و نود و چهار هجری، "به‌موجب حکم امنای دیوان دولت اسلامیان پناه ناصری"، شروع به تالیف این کتاب کرده است.

مطالب این کتاب محدود به مطالب جغرافیایی طبیعی نیست. بلکه نیروی مولف بیشتر صرف جمع‌آوری مطالب جغرافیای انسانی شده است. گمان ندارم هیچ مولفی تاکنون درباره خاندان‌ها و خانواده‌های مختلف اصفهان تا این حد دقت و بررسی کرده باشد. در این کتاب، اصناف مختلف مردم را به 199 نوع تقسیم کرده است و در ذیل هر یک شرح کاملی از آن‌ها می‌دهد.

(از مقدمه کتاب به قلم دکتر منوجهر ستوده)

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی