نام: جغرافیای تاریخی شمیران

وضعیت انتشار: منتشر شده

سرشناسه: س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۲۹۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور: ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍م‍ی‍ران‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌.
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۷۴ - ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری:  ‏‫۲ ج‌.‬: م‍ص‍ور.
‏فروست: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌؛ ش‍م‍اره‌ ۶۷۱، ۷۲۴.
‏يادداشت:  ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۴).
‏یادداشت:  ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع: شمیران -- جغرافیای تاریخی
‏شناسه افزوده: ‏‫موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)
‏رده بندی کنگره: ‏‫DSR۲۰۹۷‭ /م۸‏‫‬‭س۲ ۱۳۷۱‬
‏رده بندی دیویی:    ‏‫‭‭۹۵۵/۱۲۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی:    ‭م‌۷۲-۴۱۷۵


 

ای هستی ز تو پیدا شده


اواخر بهار سال 1325 شمسی که روزهای تعطیل به دامنه های رشته ی توچال برای گردش و هواخوری می رفتم، تصمیم گرفتم نامهای چراگاهها، دره ها، کوهها، بندها و چشمه های دامنه ی توچال را گردآوری کنم.

در ایران قلعه و قریه ی بسیاری را می توان نام برد که به نام شمیران خوانده شده اند. ولی به علت وجود لهجه های متفاوت در نواحی مختلف، اختلافی در تلفظ این کلمه روی داده است..

 

 

  تازه ترین خبر ها

دیدار با استاد ستوده در منزلشان

  اخبار پروژه صد سالگی